Уёлахизы бон! Ацы бон уёлдай тынгдёр, арфдёр банкъарём, цавёр аргъ бафыстой нё ёмбёс-тон адём, цёмёй абон мах цёрём цъёх
арвы бын, сёрибарёй! Цал ёмё цал ёрыгон уды нывондён ёрхастой сё
сёртё Райгуырён бёстёйы, ёппёт дунейы сабырдзинад  ёмё сёрибардзинады сёраппонд. Дыууын авд милуан царды – зёрдё банкъуысы ацы нымёцтём кёсгёйё.

 

Цы удты хицёуттё уыдысты 10–11 къласон лёппутё, хёсты арты йёхи барвёндонёй чи баппёрста! Цы хъомылад, цавёр патриотизмы ёнкъарёнтё ёнхъёвзтой уыйбёрц ёрыгон фёсивёд ёмё уыдонёй хистёр фёлтёрты дадзинты.

Хёсты зилдухёнты бахауд  Ирыстон дёр, Советон Цёдисы иу къабаз. Не ‘мбёстонтё  равдыстой ёмбисонды ныфс ёмё намыс. Ирон хёстонты сгуыхтытё дисы ёфтыдтой ёппёт дзыллёты.

Ирыстоны хъёбултёй бирётё систы Советон Цёдисы Хъайтартё Фыдыбёстёйы Стыр хёсты рёстёджы. Фёлё раст загъд уыдзён, уыцы 1418 хёстон боны дёргъы алы советон салдаты дёр схонён ис хъайтар! Уёлахизы бон чи хёстёгдёр кодта, уыдоны ‘хсён уыд Хъантемыраты Сергейы фырт Андрей.

Андрей райгуырд ёмё цард  Кировы районы  Ираныхъёуы. Аст къласы каст куы фёци, уёд райдыдта хёст.  Лёгёвзарён хёст! Нё бамбёхст, нё баззад зёрдёргъёвд лёппу хёдзары.  Барвёндонёй йёхи  ёрвитын кодта фронтмё, фёлё йыл фаг азтё кёй нё цыд, уый тыххёй йё  нё кодтой ёфсадмё. Уёд гыццыл хиндзинад сарёзта ёмё хъёусоветы райста гёххётт йе ‘мбалы хойы руаджы, ёмё йё азтём бафтыдта. Уыцы хъуыддаг йё фыд куы базыдта, уёд ёй нёмынмё хъавыд, фёлё йын лёппу йё зёрдё ёрсабыр кодта, ахуыр кёнынмё цёуын, зёгъгё.

25 июны йе ‘мбалимё иумё ёрвыст ёрцыд ахуыр кёнынмё Астраханмё хёстон училищемё. Фронты уёззау уавёр кёй сёвзёрд, уымё гёсгё сын сё ахуыры рёстёг ёхсёз мёйы онг фёкъаддёр кодтой. Ахуыры фёстё ёрвыст ёрцыд Ленинграды фронтмё. Блокадёйы уёззау рёстёджы  хёцыд знаджы ныхмё. «Дорога жизни» кёй хуыдтой, уыцы тёссаг фёндагыл горёты цёрджытён ёмё хъахъхъёнджытён  ласта хёцёнгарз, хёринаг, адёмы эвакуаци кодта.

Уый уыд стыр хъёбатырдзинад, сгуыхтдзинад. «Ацу ёмё ма ‘рцуйы фёндагыл» цыдысты уыцы машинёты шофыртё. Знаджы хёдтёхджытё ёмё сармадзантё  кёддёриддёр хъахъхъёдтой ёмё ёхстой уыцы
фёндаг. Фёлё йё цард не ‘вгъау кодта ёрыгон салдат, хёцыд знаджы ныхмё. Уыцы рёстёджы фёци уёззау цёф, контузи ёмё эвакуацийы ёрвыст ёрцыд Дард Скёсёнмё, горёт Читайы рынчындонмё. Уый фёстё, куы бадзёбёх, уёд бахауд парашютон- десантон ёфсёдты хайадмё, Монголийы арёнмё.

1945 азы бадзырдмё гёсгё хъахъхъёдта Япониимё арёнтё. Андрей архайдта куыд  Ныгуылён фронты, афтё Скёсёны дёр.

Сталины бардзырдмё гёсгё сё Скёсёнмё хёдтёхджытыл ёрёппёрс-той сёрмагонд хёсимё – арёнтё хъахъхъёнынмё. Уым уыцы рёстёджы фехъуыста цины хабар, Германы ёфсад кёй ёрёвёрдтой сё хёцёнгёрзтё, ёмё хёстён кёй ёрцыд кёрон.

Андрей ёфсады фёци 1947 азмё
апрелы мёйы онг. Мобилизацийы фёстё ёрцыд йё райгуырён хъёумё, кусын райдыдта Ираны хъёуы колхозы. Цард цыди ёмё фарн йемё хаста. Андрей ёнтыстджынёй каст фёци хъёууонхёдзарадон институт. Ёрцыд лёппуйён хъуыддаг кёныны рёстёг, ёмё Хъантемыраты хёдзармё фарны къах ёрбавёрдта Сёлбиты Амурханы чызг Иринё, уёды рёстёджы куыста ахуыргёнёгёй. Рацыд сын цот,  дыууё хёрзёгъдау чызджы. Андрейы хуызён хистёртё кём цёуынц разёй, уым кёстёртён ёгуыдзёг уёвён нёй. Сёхи хуызён уёздан, ёгъдауджын, зёрдёргъёвд кёстёрты схъомыл кодтой Андрей ёмё Иринё. Бирё азты фёкуыста Андрей, йё тых, йё хъару нё бавгъау кёнгёйё архайдта йё райгуырён бёстёйы хорзёхён. Адёмы ‘хсён кадджын, уарзонёй цёры. Абон хёстон ветеран кёстёр фёлтёр раст фёндагыл ёвёры, ахуыр сё кёны Райгуырён бёстё уарзын ёмё йын аккаг аргъ ёмё кад кёнын. Сывёллёттё йём сёхи ивазынц, цымыдисёй йём фёхъусынц.

Ветеранимё фембёлды фёстё мё дисы бафтыдта, йё миддунейы хъару куыд ёвёллайгё у, ёмё уый зын бамбарён нёу. Уыцы сау, ёгъатыр хёсты чи уыд, уый зоны царды алы уысмён дёр аргъ. Андрейы фёнды, цёмёй абоны фёсивёд уарзой сё райгуырён бёстё, ёнёниз уой, маст ёмё зындзинад куыд никуы бавзарой.

Абоны кёстёр фёлтёр  кинонывтёй ёмё чингуытёй зонынц  хёсты цаутё. Бирё чингуытё, уацтё фыст ёрцыд Фыдыбёстёйы Стыр хёсты ёвирхъау цаутыл, фёлё сё уёддёр йёхёдёг чи федта, уыдонёй хуыздёр, ёвёццёгён, нкёицы чиныг радзурдзён.

 

Гаглойты Маринё